Освіта - скарб, а праця - ключ до нього.            П.Буаст


Методична робота в школі - це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі освітнього процесу система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного вчителя і вихователя (включаючи і заходи щодо керування професійною са­моосвітою і самовихованням педагогів), на розвиток і підвищення творчо­го потенціалу педагогічного колективу, школи в цілому, а зрештою на удо­сконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рів­ня освіти, виховання і розвитку конкретних школярів.

Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в школі є ріст рівня педагогічної майстерності вчителя і педагогічного колективу.

Найголовнішим та істотним у методичній роботі в школі є надання ре­альної, діючої допомоги вчителям, класним керівникам, вихователям у роз­витку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь і необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості.